توضیحات

اجرای سیستم های ساخت و ساز خشک پروژه ارگ کیش

  • کارفرما: سازمان نزاجا
  • اجرای سقف کاذب 20000 مترمربع
  • اجرای باکس لبه نور مخفی 12000 متر طول
  • اجرای سقف شبکه 2000 مترمربع
  • اجرای سقف کاذب دامپا 900 مترمربع