توضیحات

اجرای سیستم های ساخت و ساز خشک سقف و دیوار فرودگاه چابهار

  • کارفرما: سازمان منطقه آزاد جابهار
  • اجرای سقف کاذب 4000 مترمربع
  • اجرای دیوار پوششی با استفاده از استاد C100 2000 مترمربع
  • اجرای سقف دامپا 200 مترمربع
  • اجرای لبه نور مخفی 500 مترمربع
  • اجرای دیوار با پوشش سازه F47 200 مترمربع