اجرای پرایمر

بعد از اجرای کلیه مراحل بتونه کاری می توان بر روی سطح کل پنل ها به همراه درزهای بتونه کاری شده یک لایه پرایمر اجرا شود. این پرایمر حتماً می بایست پایه آب داشته باشد. اجرای این مرحله موجب بهبود در چسبندگی ما بین پردازش نهایی ( مثل : رنگ، کاغذ دیواری و یا کاشی و. . . ) می شود. همچنین در زمان اجرای رنگ نهایی باعث یکسان شدن جذب رنگ کل سطح و داشتن سطح رنگ یکسان می گردد.