ساختار این نوع سقف کاذب از یک لایه زیرسازی تشکیل شده است که پنل های بانا بوسیله پیچ مخصوص برروی آن متصل می شود. بعد از اتمام مرحله پوشش کاری، سطح پنل ها در محل درزها و محیط پیرامون بوسیله مخلوط پودر بتونه و نوار تیپ بتونه کاری شده و سطحی صاف، آماده پردازش نهایی ( رنگ ، کاغذ دیواری و . . . ) به دست می آید.