این قسمت از مطالب مربوط به پوشش نهایی بر روی پنل های بانا می باشد. استاندارد بانا سه سطح را برای پایان دادن به پردازش نهایی سطح پنل ها معرفی می کند. سطح دو بصورت پیش فرض معرف سطح مطلوب پردازش نهایی بر روی پنل ها می باشد. مگر اینکه مشخصات دیگری مد نظر باشد. مطلب مهم این است که سطح پردازش نهایی در مرحله طراحی مشخص می گردد. هر سطح انتخاب شده از پردازش نیازمند در نظر گرفتن پیش نیاز های خاصی است. این پیش نیازها در لایه های زیرین پردازش نهایی انجام می گردند که موجب تعیین میزان تحمل آن لایه ها برای رسیدن به سطح مطلوب می باشد.

سطح 1 پردازش

این سطح از پردازش نهایی برای محیط هایی استفاده می شوند که نیاز به آراستگی و حالت های تزیین و نمای خاص ندارند یا نما اصلاً جزو دغدغه های کارفرما نباشد. سطح زیرین لایه های پنل، در دیوارهای چندلایه نمونه ای از این امر می باشد.
تمام درزها و زوایا می بایست با نوار تیپ مسلح شوند. این نوار تیپ می بایست بصورت مساوی بین دو طرف درز یا گوشه داخلی تقسیم گردد.

سطح 2 پردازش

اجرای دست دوم : زمان کافی برای گیرش اولیه حدود 6 ساعت می باشد. دست دوم بتونه را به عرض 20 سانتی متر به کمک لیسه با مرکزیت درز اجرا کنید. جهت پنهان کردن برآمدگی درز لبه های انتهایی ، بتونه را برروی سطح پنل هم سطح کنید. مجدداً روی پیچ ها را با کمک بتونه پوشش دهید.

سطح نهایی

سطح 3 پردازش نهایی : این نوع از سطح پردازش در مناطقی می بایست استفاده شوند که در طراحی آنها رنگهای براق و یا نیمه براق پیش بینی شده است. این نوع سطح از پردازش موجب برابری بسیار زیاد سطح وکاهش میزان تخلخل موجود در سطح می گردد.کلیه سطوح شامل کلیه درزها و سرپیچ ها و سایر ملحقات متصل به سطح دراین نوع پردازش بوسیله دو دست اضافه تر از مخلوط بتونه یا پودر ماستیک پوشیده می شوند. کار ابتدا با اجرای دو دست بتونه شروع شده و درنهایت با اجرای یک لایه نازک برروی کل سطح به پایان می رسد. این مرحله اضافه به از بین رفتن کلیه پستی و بلندی های موجود در سطح کمک می کند. پوشش نهایی می تواند رنگ اجرا شده به صورت غلطکی یا پاششی باشد. بافت سطح می بایست بصورت یکپارچه تمام درزها و نقاط اتصال را پنهان کند. در صورتیکه سطح 3 از پردازش مدنظر باشد برای پوشش پنل ها این مطلب باید در مرحله طراحی مورد توجه قرار بگیرد.