اجزای فلزی : این بخش از سازه های فلزی که داری روکش گالوانیزه می باشند تشکیل شده و از آنها برای زیرسازی سقف کاذب و یا دیوار استفاده می شود. در نهایت محلی برای قرار گیری پنل ها فراهم می کنند.